chữ chí

Tranh thư pháp chữ Chí đẹp - Chí Minh, Ý Chí,...

Ý nghĩa của chữ Chí Chữ Chí trong tiếng Việt có thể đại diện cho nhiều ý nghĩa khác nhau, như ý nghĩa mong muốn cao nhất của một người, sự hướng đến, lòng quyết tâm, nơi đặt tâm vào đấy. Hay để chỉ cái sự cùng tột của sự vật, như chí thiện (rất tốt …

Thanh Phong
Load More
That is All